Regulamin Parafialnej Nagrody im. Jan Pawła II

przyznawanej przez

Rzymskokatolicką Parafię p.w. św. Jana Pawła II w Podsarniu – Harkabuzie.

1. JEM Ks. Kard. Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski ustanawia:„Parafialną Nagrodę im. św. Jan Pawła II – Podsarnie – Harkabuz ” .

2. Nagroda jest przyznawana przez Rzymskokatolicką Parafię p.w. bł. Jana Pawła II w Podsarniu – Harkabuzie, jako jedna, co roku.

3.  Parafialna Nagroda im. Jana Pawła II została ustanowiona w celu docenienia pracy na rzecz dobra wspólnoty Parafii św. JP II w Podsarniu – Harkabuzie oraz w uznaniu zasług za upowszechnianie nauczania i ukazywania wzoru do naśladowania w osobie Błogosławionego Papieża dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

5. Laureatem Nagrody może być osoba indywidualna, grupa ludzi lub instytucja.

6. Nagrodę, przyznaje Kapituła Nagrody, w skład, której wchodzą: ksiądz proboszcz parafii – ks. Leszek Uroda,- przewodniczący, członkowie: Dyrektor SP im Marii i Lecha Kaczyńskich w Podsarniu – p. mgr Danuta Siarka, i przedstawiciel parafian – p. Stefania Prokop a w kolejnych latach skład zostaje poszerzony o kolejnych laureatów.

7. Kapituła wyłania laureata Nagrody spośród zgłoszonych kandydatur w głosowaniu jawnym.

10. Kandydata do nagrody może zgłosić osoba indywidualna, grupa osób, instytucja.

Zgłaszający kandydata do nagrody winien uzasadnić na piśmie swój wybór.

Kandydata może zgłaszać także każda osoba z Kapituły.

Członkowie Kapituły dokonują oceny zgłoszonych kandydatur.

11. Kapituła może podjąć decyzję o nie przyznaniu Nagrody.

12. Z Nagrodą nie są przyznawane żadne środki pieniężne. Nagrodę stanowi statuetka z podobizną JPII

13. Nagroda wręczana jest podczas uroczystości odpustowych ku czci św. JP II w kościele parafialnym

w Podsarniu.

14. Regulamin nagrody może być zmieniony na posiedzeniu Kapituły większością 2/3 głosów.

15. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania.

 

Przewodniczący Rady:                                                            Członkowie Rady: